Obchodní podmínky

Obchodní podmínky - www.oblicejovystit.cz

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.oblicejovystit.cz, provozovaném obchodní společností Faktum Design s. r. o., IČ: 27705021, se sídlem Karásek 2245/1f, Brno - Řečkovice, 621 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 53241 (dále rovněž prodávající“).

Telefon: + 420 545 210 633

E-mail: obchod@oblicejovystit.cz

Obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi Faktum Design s.r.o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. 

 

Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k účinné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem (dále rovněž „spotřebitel“ či „kupující spotřebitel“, a kupující, který spotřebitelem není (dále rovněž “kupující, který není spotřebitelem“).

 • Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba (člověk), která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 • Kupující, který není spotřebitelem, je osoba, která při uzavírání a plnění jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají.

 • Pokud je v těchto obchodních podmínkách užito jen pojmu „kupující“ či „zákazník“, je tím myšlen jak spotřebitel, tak i kupující, který není spotřebitelem.

Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále rovněž „zákon o ochraně spotřebitele“). 

Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitelem, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.oblicejovystit.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem.

K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle. 

Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránkách www.oblicejovystit.cz. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí spotřebiteli informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Pro kupujícího, který není spotřebitelem platí, že návrhem na uzavření kupní smlouvy je jím odeslaná objednávka zboží. Samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu ze strany prodávajícího.

Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

 

Cena zboží

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou  prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Ceny jsou platné v době objednávky.

Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.

 

Dodací podmínky

Zboží na obvykle dodáváme do 2 pracovních dní .

 

Evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.

 

Převzetí zboží

Prodávající je povinen kupujícímu předmět koupě dodat v ujednaném množství, jakosti a provedení. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

Kupující, který není spotřebitelem, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud kupující, který není spotřebitelem, zjistí poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat prodávajícího. Tento postup je doporučen také spotřebiteli, a to z důvodu předcházení případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

Nepřevezme-li kupující (spotřebitel či kupující, který není spotřebitelem) zboží, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu škody.

Pokud kupující nepřevezme zboží v dohodnuté době, je povinen prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění zboží za každý den prodlení, a to ve výši 10,- Kč. Celková částka poplatku za uskladnění zboží, které objednal spotřebitel, však činí maximálně 300,- Kč. Poté, co prodávající kupujícího prokazatelně upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí zboží, je prodávající oprávněn zboží vhodným způsobem prodat, přičemž náklady na uskladnění a náklady marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu započíst oproti výtěžku z prodeje. Poplatek za uskladnění nevylučuje náhradu škody. 

 

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Spotřebitel má dle § 1829 odst.1 zákona č. 89/2012 sb. právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží u kupní smlouvy. Má tedy právo, v této lhůtě zakoupené zboží vrátit bez udání důvodů a bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje (je tedy rozhodující, kdy je oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem odesláno, nikoliv zda je ve stanovené lhůtě prodávajícímu doručeno). Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

Ve výše uváděné lhůtě může spotřebitel zboží vrátit i v případě, že objednávku učiní po internetu s osobním odběrem na některé z  partnerských kamenných prodejen prodávajícího.

Prodávající je povinen spotřebiteli vrátit částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání ke spotřebiteli, a to do 14 dnů od odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich. Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese kupující spotřebitel. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu kompletní a v původním obalu. Zboží nesmí jevit známky použití, opotřebení či poškození. Pokud spotřebitel vrátí zboží nekompletní, či v nepůvodním obalu, nebo zboží jeví známky opotřebení či poškození, je prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu škody a započíst jej na vracenou částku. Náhrada škody musí odpovídat snížení hodnoty zboží.

 

Právo na odstoupení od smlouvy dle občanského zákoníku nelze uplatnit u smluv: 

 • o dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, a to za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy;

 • o poskytování služeb za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy; 

 • o dodávce služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; 

 • o dodávce zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; 

 • o dodávce zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; 

 • o dodávce novin, časopisů nebo jiných periodik; 

 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu;

 • uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká kupujícímu, který není spotřebitelem, neboť zákon tuto možnost neuvádí.

Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat na sídlo prodávajícího (Karásek 2245/1f, Brno -Řečkovice, 621 00). Pro urychlení vyřízení je vhodné, aby spotřebitel k oznámení o odstoupení od smlouvy připojil prodejní doklad.

 

Jakost při převzetí 

Jakost při převzetí se v případě, že je kupujícím spotřebitel, řídí ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku.

Prodávající odpovídá kupujícímu spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady, zejména, že v době, kdy kupující spotřebitel věc převzal,

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 • se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • V případě, že je kupujícím spotřebitel a vada na jím zakoupeném zboží se projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud prodávající neprokáže opak.

Práva z vadného plnění (zákonná záruční doba pro spotřebitele) 

Práva z vadného plnění se v případě, že je kupujícím spotřebitel, řídí ustanoveními § 2165 a násl. občanského zákoníku.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí (tedy v záruční době).

V případě, že se v průběhu záruční doby na věci vyskytne vada, má kupující spotřebitel při uplatnění záruky právo na:

 • bezplatné odstranění vady, lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu;

 • dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ovšem pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti;

 • není-li možná žádná z výše uvedených možností, může kupující spotřebitel odstoupit od smlouvy.

Pokud spotřebitel neuplatní ani jeden z výše jmenovaných nároků, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (minimálně třetí reklamace pro stejnou závadu, případně čtvrtá reklamace pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), je kupující spotřebitel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny či výměnu zboží, nebo může od smlouvy odstoupit. 

 

Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

 • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

 • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo

 • vyplývá-li to z povahy věci.

Záruka se nevztahuje na vady, o nichž kupující spotřebitel věděl již před převzetím věci, jejichž vznik spotřebitel sám způsobil. Dále se záruka nevztahuje na vady, jejichž vznik byl zapříčiněn nevhodným užíváním, nevhodným, neodborným či neoprávněným zásahem, použitím či údržbou, zanedbáním péče o zboží ze strany spotřebitele, či vyšší mocí. Záruka se dále nevztahuje na vady, které vznikly v důsledku přepětí v rozvodné síti. Záruka se nevztahuje na vady, které byly zapříčiněny nekvalifikovanou opravou.

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou měl prodávající věc u sebe z důvodu oprávněného vytknutí vady spotřebitelem.

Práva z vadného plnění se v případě, že kupující není spotřebitelem, řídí ustanoveními § 2099 a násl. občanského zákoníku. Kupující, který není spotřebitelem, záruku ze zákona nemá, neboť tuto občanský zákoník pro kupujícího, který není spotřebitel, nepřiznává. 

 

Uplatnění práv z vad (reklamace)

Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Kupující může vadu oznámit jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele: obchod@oblicejovystit.cz

 • poštou na adresu prodávajícího: Faktum Design s.r.o., Karásek 2245/1f, Brno - Řečkovice, 621 00

 • telefonicky na tel. č.: +420 545 210 633

 • osobním doručením na adresu provozovatele: Faktum Design s.r.o., Karásek 2245/1f, Brno - Řečkovice, 621 00

a následně zaslat nebo doručit vadné zboží ve  vyhovujícím přepravním obalu, s popisem závady a s připojeným důkazem o tom, že zboží kupující pořídil právě u prodávajícího, a to na adresu prodávajícího (Faktum Design s.r.o., Karásek 2245/1f, Brno - Řečkovice, 621 00).

Je v zájmu kupujícího, aby zaslal prodávajícímu zboží až po domluvě na telefonním čísle: +420 545 210 633 nebo po domluvě přes e-mail: obchod@oblicejovystit.cz. Reklamační řízení se tím výrazně zrychlí.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat telefonicky nebo e-mailem prodávajícího o zjištěných závadách, a to do 48 hodin od dodání, aby prodávající mohl uplatňovat poškození u přepravce. Včas neoznámené reklamace nebudou uznány. Prodávající není povinen přijmout k reklamaci zboží, nebude-li kupujícím, který není spotřebitel, vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

 

Vyřízení reklamace uplatněné spotřebitelem

Při uplatnění reklamace ze strany spotřebitele má prodávající povinnost vystavit spotřebiteli reklamační protokol.

Prodávající rozhodne o reklamaci uplatněné spotřebitelem ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel nárok na odstoupení od smlouvy.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Pokud je reklamace prodávajícím shledána jako neoprávněná, nemá spotřebitel nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s vyřízením reklamace, přičemž ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího předem dohodnutým způsobem (prostředky komunikace na dálku nebo písemně). 

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Dle zákona o ochraně spotřebitele má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00. Internetová adresa České obchodní inspekce, která je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů - https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem a v případě kupujícího spotřebitele také zákonem o ochraně spotřebitele.

 

Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnosti dne 20.6.2020

Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny. 

Aktualizace 21.9.2020